KAŻDY POPRZEZ WEJŚCIE I PRZEBYWANIE W KLUBIE LUB NA TERENIE PRZYLEGAJĄCYM, ZOBOWIĄZUJE SIĘ PRZESTRZEGAĆ ZAPISÓW PONIŻSZEGO REGULAMINU

 ZASADY WSTĘPU:

1.Prawo wstępu do klubu VARIETE DON MARCO & NIGHT CLUB mają:

·         osoby pracujące na stałe lub dorywczo na zlecenie właściciela klubu.

·         osoby pełnoletnie, posiadające dowód tożsamości potwierdzający wiek 18+ . W uzasadnionych przypadkach obsługa klubu może poprosić gości o wylegitymowanie się oryginalnym dokumentem potwierdzającym wiek.

·         przedstawiciele prasy, radia, portali internetowych, telewizji i innych mediów posiadający zgodę właściciela klubu legitymującymi się dokumentem stwierdzającym pracę lub współpracę z mediami.

·         przedstawiciele służb medycznych

·         przedstawiciele służb państwowych uprawnionych do czynności kontrolnych.

2. Podmiotem VARIETE DON MARCO & NIGHT CLUB jest:

taniec na rurze – odbywający się na scenie, do repertuaru muzycznego. Taniec ma mieć charakter artystyczny i zmysłowy, zawsze bardzo profesjonalny i estetyczny

taniec prywatny, masaż – odbywającego się w pokoju prywatnym

promowanie poprzez proponowanie oraz realizacja zamówień na drinki oraz inne napoje alkoholowe zamawiane w imieniu klientów, w celu umilenia czasu spędzonego w lokalu.

Wstęp do klubu VARIETE DON MARCO & NIGHT CLUB jest płatny zgodnie z obowiązującym cennikiem, poza dniami , w których organizowana jest impreza na którą ustalona jest indywidualna cena

biletu.

Opłata za wejście do klubu i rezerwacje pobierana jest w gotówce lub kartą płatniczą, jej wysokość nie podlega negocjacjom i nie jest ona zwracana w przypadku wychodzenia z klubu.

Obsługa klubu może odmówić wstępu do klubu każdej osobie bez podania przyczyny.

 

Zakaz wstępu będzie stosowany szczególnie w stosunku do :

·         osób niepełnoletnich.

·         osób zachowujących się niewłaściwie, wulgarnie i agresywnie w stosunku do obsługi klubu i innych osób.

·         osób zachowujących się niezgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi.

·         osób prowokujących wyglądem i zachowaniem, których obecność może stworzyć sytuacje niebezpieczne dla zdrowia i życia innych osób przebywających w klubie.

·         osób pijanych.

·         osób pod wpływem innych środków odurzających lub narkotyków.

·         Zakaz wstępu będzie stosowany szczególnie w stosunku do :

·         osób niepełnoletnich.

·         osób zachowujących się niewłaściwie, wulgarnie i agresywnie w stosunku do obsługi klubu i innych osób.

·         osób zachowujących się niezgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi.

·         osób prowokujących wyglądem i zachowaniem, których obecność może stworzyć sytuacje niebezpieczne dla zdrowia i życia innych osób przebywających w klubie.

·         osób pijanych.

·         osób pod wpływem innych środków odurzających lub narkotyków.

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Przy wejściu do klubu prosimy o szczególną wyrozumiałość w przypadku gdy ochrona zachce sprawdzić zawartość torebki, plecaka itp. Każde działanie podejmowane przez ochronę klubu ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa klubowiczom jak i obsłudze.

Osoby przebywające w klubie Pokusa mogą być narażone na poślizg na posadzce lub uderzenie o elementy w klubie jak stoliki bądź kominek itp. W przypadku częściowego lub stałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego poślizgiem lub uderzeniem o wyżej wymienione elementy poszkodowane osoby nie będą ubiegać się o odszkodowanie gdyż wchodzą do klubu (lub na teren przylegający) na własną odpowiedzialność.

Osoby przebywające w klubie VARIETE DON MARCO & NIGHT CLUB są zobowiązane zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób.

Osoby przebywające w klubie są zobowiązane do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych, obsługi klubu, w szczególności w sytuacjach zagrożenia przeciwpożarowego.

Za szkody materialne wyrządzone na terenie klubu uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność finansową.

 

Osobom wchodzącym do klubu i przebywającym w klubie zabrania się:

·         wnoszenia do klubu napojów alkoholowych i bezalkoholowych.

·         wnoszenia do klubu środków odurzających, narkotyków pod każdą postacią.

·         posiadania i wnoszenia materiałów pirotechnicznych, broni palnej, białej broni, ostrych narzędzi i innych przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu innych osób w klubie.

·         wchodzenia do pomieszczeń i miejsc, które przeznaczone są tylko dla personelu.

·         wstępu mężczyznom na podesty służące do tańca.

·         objawiania jakichkolwiek zachowań noszących znamiona przynależności do subkultur, przejawów politycznych i przynależności do grup politycznych.

·         wykonywania zdjęć osobom bez ich wiedzy i zgody właściciela klubu.

·         wychodzenia z klubu na zewnątrz z alkoholem lub innymi napojami w szklanych opakowaniach.

 

6. Osobom wchodzącym do klubu i przebywającym w klubie zabrania się:

·         wnoszenia do klubu napojów alkoholowych i bezalkoholowych.

·         wnoszenia do klubu środków odurzających, narkotyków pod każdą postacią.

·         posiadania i wnoszenia materiałów pirotechnicznych, broni palnej, białej broni, ostrych narzędzi i innych przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu innych osób w klubie.

·         wchodzenia do pomieszczeń i miejsc, które przeznaczone są tylko dla personelu.

·         wstępu mężczyznom na podesty służące do tańca.

·         objawiania jakichkolwiek zachowań noszących znamiona przynależności do subkultur, przejawów politycznych i przynależności do grup politycznych.

·         wykonywania zdjęć osobom bez ich wiedzy i zgody właściciela klubu.

·         wychodzenia z klubu na zewnątrz z alkoholem lub innymi napojami w szklanych opakowaniach.

 

OSOBY NIE PRZSTRZEGAJĄCE POWYŻSZYCH ZAKAZÓW I NIE STOSUJĄCE SIĘ DO POLECEŃ OBSŁUGI ZOSTANĄ USUNIĘTE Z TERENU VARIETE DON MARCO & NIGHT CLUB LUB PRZEKAZANE POLICJI.

 

Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie klubu.

Osoby przebywające w klubie mogą być narażone na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu za co VARIETE DON MARCO & NIGHT CLUB nie ponosi odpowiedzialności

Teren klubu jest monitorowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w pomieszczeniach lub na terenie przylegającym.

 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA

·         Za zniszczenie lub uszkodzenie mienia klubu osoby, które dopuściły się tego czynu ponoszą odpowiedzialność materialną i karną: każdorazowe wykroczenie o znamionach przestępstwa i wandalizmu zgłaszane będzie Policji.

·         Jednocześnie w przypadku tych osób będzie miało zastosowanie - zakaz wstępu do klubu.

·         Za nieprzestrzeganie tego Regulaminu grozi odpowiedzialność karna.

·         Spory i zażalenia w sprawach nieuregulowanych w tym Regulaminie rozstrzyga kierownictwo klubu .

·         Skargi i wnioski będą przyjmowane w formie pisemnej.

·         Wszystkie pytania i zażalenia w celu rozpatrzenia muszą być złożone w formie pisemnej najpóźniej do 7 dni po dacie wystąpienia danej sytuacji. Po tym okresie właściciel klubu może odstąpić od udzielenia wyjaśnień i odpowiedzi na złożone pisma (dokumenty).

·         Formularz z pytaniami i zażaleniami powinien zawierać:

·         dane osobowe osoby zainteresowanej,

·         dane adresowe w tym aktualny adres zamieszkania,

·         email,

·         telefon,

·         Szczegółowy opis sprawy do rozpatrzenia,

·         Czytelny podpis.

 

 

POSTANOWIENIA:

·         Wszystkie osoby swoim pobytem w klubie lub na terenie przylegającym oświadczają że zapoznały się z powyższym regulaminem. Że będą przestrzegać w/w zasad i nie będą rościć sobie żadnych praw nie zgodnych z przepisami wynikających z w/w zasad

·         Regulaminu klubu VARIETE DON MARCO & NIGHT CLUB.

·      Dane osobowe, fotografie nie będą udostępniane osobom lub instytucjom trzecim bez zgody właściciela klubu Pokusa. Dotyczy wszystkich osób przebywających na stałe lub czasowo na terenie klubu i okolic w formie pracowników stałych lub byłych , gości, ekip remontowych, służb obsługi urządzeń i innych.

·         Regulamin obowiązuje od dnia założenia klubu VARIETE DON MARCO & NIGHT CLUB

Z poważaniem zarząd VARIETE DON MARCO & NIGHT CLUB spółka z o.o.